YETERLİLİKLER
Tarla Bitkileri (YL)1-YÜKSEK LİSANS: Yüksek verimli ve kaliteli bitkisel üretim için, gerçekçi kısıtlar altında projelendirme ve bu bağlamda modern üretim ve ıslah yöntemlerini uygulama becerisi,2-YÜKSEK LİSANS: Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, tarla bitkilerinin yetiştirilmesi, ıslahı, tohumluk üretimi, bitki genetiği, fizyolojisi, ekolojisi, biyoteknolojisi ve mera ıslahı konularında kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanabilme becerisi, 3-YÜKSEK LİSANS: Tarla bitkileri ürünlerinin verim ve kalitesinin artırılması için yeni teknikleri uygulayabilme becerisi,4-YÜKSEK LİSANS: Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi5-YÜKSEK LİSANS: Kontrollü ve kontrolsüz koşullarda denemeleri planlama, deneme yapma, veri toplama, verileri biyometrik olarak değerlendirme, bitki yetiştirme ve ıslahı açısından yorumlama becerisi,6-YÜKSEK LİSANS: Kendi alanı ile ilgili konularda strateji ve uygulama planı ortaya koymak ve elde edilen sonuçları değerlendirmek,7-YÜKSEK LİSANS: Gıda ve sanayi hammaddesi olarak kullanılabilecek yeni ürünlerin belirlenmesi, uygun yetiştirme ve ıslah tekniklerinden haberdar olma ve güncel gelişmeleri takip etme, 8-YÜKSEK LİSANS: Ekosistemi koruyarak, araştırma yapma bilincini geliştirmek, 9-YÜKSEK LİSANS: Çalışma süreci boyunca bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip etme ve kendini yenileyebilme yeteneği,10-YÜKSEK LİSANS: Bitki genetik kaynaklarının korunması ve devamlılığının sağlanması11-YÜKSEK LİSANS: Bireysel ve ekip çalışmalarında uyum sağlama becerisi ve sorumluluk alabilme özgüveni,12-YÜKSEK LİSANS: Bilime yenilik getiren yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilmek ya da var olan bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilmek, özgün bir konuyu tasarlayarak araştırabilmek13-YÜKSEK LİSANS: Alanında modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi,14-YÜKSEK LİSANS: Alanındaki konulara yenilikler getirmek, yeni yöntemler ortaya koyarak, elde edilen sonuçları değerlendirmek ve yorumlar ortaya koymak, 15-YÜKSEK LİSANS: Alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, analiz edilmesi, yorumlanması ve duyurulmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun davranmak,16-YÜKSEK LİSANS: Alanı ile ilgili sorunları saptama, tanımlama, araştırma ve çözme becerisi; bu amaçla uygun bilimsel analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi,